Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Rabu, 14 Maret 2012

(QS.ayat.) Asmaa’ul-husnaa001. (001,001). Ar-Rahmaanir-Rahiim
002.(001,003). Ar-Rahmaanir-Rahiim
003.(002,032). Al-’Aliimul-Hakiim
004.(002,037). At-Tawwaabur-Rahiim
005.(002,054). At-Tawwaabur-Rahiim
006.(002,115). Waasi’un-‘Aliim
007.(002,127). As-Samii’ul-‘Aliim
008.(002,128). At-Tawwaabur-Rahiim
009.(002,129). Al-’Aziizul-Hakiim
010.(002,137). As-Samii’ul-‘Aliim
011.(002,143). Ra-uufur-Rahiim
012.(002,158). Syaakirun-’Aliim
013.(002,160). At-Tawwaabur-Rahiim
014.(002,163). Ar-Rahmaanur-Rahiim
015.(002,173). Ghafuurur-Rahiim
016.(002,181). Samii’un-‘Aliim
017.(002,182). Ghafuurur-Rahiim
018.(002,192). Ghafuurur-Rahiim
019.(002,199). Ghafuurur-Rahiim
020.(002,202). Sarii’ul-Hisaab
021.(002,209). Aziizun-Hakiim
022.(002,218). Ghafuurur-Rahiim
023.(002,220). Al-’Aziizul-Hakiim
024.(002,224). Samii’un-’Aliim
025.(002,225). Ghafurun-Haliim
026.(002,226). Ghafuurur-Rahiim
027.(002,227). Samiiun-Aliim
028.(002,228). ’Aziizun-Hakiim
029.(002,235). Ghafuurun-Haliim
030.(002,240). ’Aziizun-Hakiim
031.(002,244). Samii’un-’Aliim
032.(002,247). Waasi’un-’Aliim
033.(002,255)Hayyul Qoiyyum
034.(002,255). Al-’Aliyyul-’Azhiim
035.(002,256). Samii’un-’Aliim
036.(002,260). ’Aziizun-Hakiim
037.(002,261). Waasi’un-’Aliim
038.(002,263). Ghaniyyun-Haliim
039.(002,267). Ghaniyyun-Hamiid
040.(002,268). Waasi’un-’Aliim.
041.(003,002). Hayyul Qoyyum
042.(003,006). Al- ’Aziizul-Hakiim
043.(003,018). Al-’Aziizul-Hakiim
044.(003,019). Sarii’ul-Hisaab
045.(003,031). Ghafuurur-Rahiim
046.(003,034). Samii’un-’Aliim
047.(003,035). Samii’un-’Aliim
048.(003,062). Al-’Aziizul-Hakiim
049.(003,073). Waasi’un-’Aliim
050.(003,089). Ghafuurur-Rahiim
051.(003,121). Samii’un-’Aliim
052.(003,126). Al-’Aziizul-Hakiim
053.(003,129). GhafuururRahiim
054.(003,155). Ghafuurun-Haliim
055.(003,199). Sarii’ul-Hisab
056.(004,011). ’Aliiman-Hakiimaa
057.(004,012). ’Aliimun-Haliim
058.(004,016). Tawwaabar-Rahiimaa
059.(004,017). ’Aliiman-Hakiimaa
060.(004,023). GhafuurarRahiimaa
061.(004,024). ’Aliiman-Hakiimaa
062.(004,025). Ghafuurur-Rahiim
063.(004,026). ’Aliimun-Hakiim
064.(004,034). ’Aliiyan-Kabiiraa
065.(004,035). ’Aliiman-Khabiiraa
066.(004,043). ’Afuuwwan-Ghafuuraa
067.(004,056). ’Aziizan-Hakiimaa
068.(004,058). Samii’am-Bashiiraa
069.(004,064). TawwabarRahiimaa
070.(004,092). ’Aliiman-Hakiimaa
071.(004,096). Ghafuurar-Rahiima
072.(004,099) .’AfuuwwanGhafuuraa
073.(004,100). Ghafuurar-Rahiima
074.(004,104). ’Aliiman-Hakiimaa
075.(004,106). Ghafuurar-Rahiima
076.(004,110). Ghafuurar-Rahiima
077.(004,111). ’Aliiman-Hakiimaa
078.(004,129). Ghafuurar-Rahiima
079.(004,130). Waasi’an-Hakiimaa
080.(004,131). GhaniiyaanHamiida
081.(004,134). Samii’am-Bashiiraa
082.(004,147). Syaakiran-’Aliimaa
083.(004,148). Samii’an-’Aliimaa
084.(004,149) .’Afuuwan-Qodiiraa
085.(004,152). Ghafuurar-Rahiimaa
086.(004,158) .’Aziizan-Hakiimaa
087.(004,165). ’Aziizan-Hakiimaa
088.(004,170). ’Aliiman-Hakiimaa
089.(005,003). Ghafuurur-Rahiim
090.(005,004). Sarii’ul-hisaab
091.(005,034). Ghafuurur-Rahiim
092.(005,038). Aziizun-Hakiim
093.(005,039). Ghafuurur-Rahiim
094.(005,054). Waasi’un-’Aliim
095.(005,074). Ghafuurur-Rahiim
096.(005,076). As-Samii’ul-’Aliim
097.(005,098). Ghafuurur-Rahiim
098.(005,101). Ghafuurun-Haliim
099.(005,118) .Al-’Aziizul-Hakiim
100.(006,013). As-Samii’ul-’Aliim
101.(006,018). Hakiimul-Khabiir
102.(006,054). Ghafuurur-Rahiim
103.(006,073). Hakiimul-Khabiir
104.(006,083). Hakiimun-’Aliim
105.(006,096). Al-’Aziizil-’Aliim
106.(006,100). Subhaanahhuwata’alaa
107.(006,103). Al-Lathiiful-Khabiir
108.(006,115). As-Samii’ul-’Aliim
109.(006,128). Hakiimun-‘Aliim
110.(006,139). Hakiimun-’Aliim
111.(006,145). Ghafuurur-Rahiim
112.(006,165). La-Ghafuurur-Rahiim
113.(007,153). Ghafuurur-Rahiim
114.(007,167). La-Ghafuurur-Rahiim
115.(007,200). Samii’un-’Aliim
116.(008,010). ’Aziizun-Hakiim
117.(008,017). Samii’un-’Aliim
118.(008,042). La-Samii’un-’Aliim
119.(008,049). ’Aziizun-Hakiim
120.(008,052). Qowiyyun Syadiid
121.(008,053). Samii’un-’Aliim
122.(008,061). As-Samii’ul-’Aliim
123.(008,063). ’Aziizun-Hakiim
124.(008,067). ’Aziizun-Hakiim
125.(008,069). Ghafuurur-Rahiim
126.(008,070). Ghafuurur-Rahiim
127.(008,071). ’Aliimun-Hakiim
128.(009,005). Ghafuurur-Rahiim
129.(009,015). ’Aliimun-Hakiim
130.(009,027). Ghafuurur-Rahiim
131.(009,028). ’Aliimun-Hakiim
132.(009,040). ’Aziizun-Hakiim
133.(009,060). ’Aliimun-Hakiim
134.(009,071). ’Aziizun-Hakiim
135.(009,091). Ghafuurur-Rahiim
136.(009,097). ’Aliimun-Hakiim
137.(009,098). Samii’un-’Aliim
138.(009,099). Ghafuurur-Rahiim
139.(009,102). Ghafuurur-Rahiim
140.(009,103). Samii’un-’Aliim
141.(009,104). At-Tawwaabur-Rahiim
142.(009,106). ’Aliimun-Hakiim
143.(009,110). ’Aliimun-Hakiim
144.(009,117). Ra-uufur-Rahiim
145.(009,118). At-Tawwaabur-Rahiim
146.(009,129). Rabbul ’Arsyil ’Azhiim
147.(010,018). Subhaanahhuwata’alaa
148.(010,065). As-Samii’ul ’Aliim
149.(010,107). Ghafuurur-Rahiim
150.(011,001). Hakiimin-Khabiir
151.(011,041). La-GhafuururRahiim
152.(011,061). Qoriibun-Mujiib
153.(011,066). Qowiyyul-’Aziiz
154.(011,073). Hamiidum-Majiid
155.(011,090). Rahiimuw-Waduud
156.(012,006). ’Aliimun-Hakiim
157.(012,034). As-Samii’ul-’Aliim
158.(012,039). Al-Wahidul-Qohh-hhar
159.(012,053). Ghafuurur-Rahiim
160.(012,083). Al-’Aliimul-Hakiim
161.(012,098). Ghafuurur-Rahiim
162.(012,100). Al-’Aliimul-Hakiim
163.(013,009). Al-Kabiirul-Muta’aal
164.(013,016). Al-Waahidul-Qohh-hhaar
165.(013,041). Sarii’ul-Hisab
166.(014,001). Al-’Aziizil-Hamiid
167.(014,004). Al-’Aziizul-Hakiim
168.(014,008). La-Ghaniyyun-Hamiid
169.(014,036). Ghafuurur-Rahiim
170.(014,048). Al-Waahidul-Qohh-hhaar
171.(014,051). Sariiul-Hisaab
172.(015,025). Hakiimun-’Aliim
173.(015,049). Ghafuurur-Rahiim
174.(015,086). Al-Khollaaqul-’Aliim
175.(016,001). Subhaanahhu-wata’ala
176.(016,007). La-Ra-uufur-Rahiim
177.(016,018). La-Ghafuurur-Rahiim
178.(016,047). La-Ra-uufur-Rahiim
179.(016,060). Al-‘ Aziizul-Hakiim
180.(016,070). ’Aliimun-Qodiir
181.(016,110). LaGhafuurur-Rahiim
182.(016,115). Ghafuurur-Rahiim
183.(016,119). La-Ghafuurur-Rahiim
184.(017,001). Samii’un-Bashiir
185.(017,017). Khabiiran-Bashiiraa
186.(017,030). Khabiiran-Bashiiraa
187.(017,044). Haliiman-Ghafuuroo
188.(017,043). Subhaanahhu-wata’ala
189.(017,096). Khabiiran-Bashiiraa
190.(020,008). Lahhul-Asmaa’ulHusnaa
191.(020,111). lil-Hayyil-Qoyyum
192.(020,114). Al-Malikul-Haqq
193.(021,004). As-Samii’ul-’Aliim
194.(022,040). La-Qowiiyyun-’Aziiz
195.(022,052). ’Aliimun-Hakiim
196.(022,059). La-’Aliimun-Haliim
197.(022,060). La-‘afuwwun-Ghafuur
198.(022,061). Samii’um-Bashiir
199.(022,062). Al-’Aliiyyul-Kabiir
200.(022,063). Lathiifun-Khabiir
201.(022,064). Ghaniyyul-Hamiid
202.(022,065). LaRa-uufun-Rahiim
203.(022,074). La-Qowiiyyun-’Aziiz
204.(022,075). Samii’um-Bashiir
205.(023,086). Rabbul ‘Arsyil Kariim
206.(023,116). Rabbul ‘ArsyilKariim
207.(023,116). Al-Malikul-Haqq
208.(024,005). Ghafuurur-Rahiim
209.(024,010). Tawwabun-Hakiim
210.(024,018). ’Aliimun-Hakiim
211.(024,020). Ra-uufun-Rahiim
212.(024,021). Samii’un-’Aliim
213.(024,022). Ghafuurur-Rahiim
214.(024,025). Haqqu-Mubiin
215.(024,032). Waasi’un-’Aliim
216.(024,033). Ghafuurur-Rahiim
217.(024,039). Sarii’ul-Hisab
218.(024,058). ’Aliimun-Hakiim
219.(024,059). ’Aliimun-Hakiim
220.(024,060). Samii’un-’Aliim
221.(024,062). Ghafuurur-Rahiim
222.(025,006). GhafuurarRahiimaa
223.(025,070). GhafuurarRahiimaa
224.(026,009). Al-’Aziizur-Rahiim
225.(026,068). Al-’Aziizur-Rahiim
226.(026,104). Al-’Aziizur-Rahiim
227.(026,122). Al-Aziizur-Rahiim
228.(026,140). Al-’Aziizur-Rahiim
229.(026,159). Al-’Aziizur-Rahiim
230.(026,175). Al-’Aziizur-Rahiim
231.(026,191). Al-’Aziizur-Rahiim
232.(026,217) .Al-’Aziizur-Rahiim
233.(026,220). As-Samii’ul-’Aliim
234.(027,006). Hakiimin-’Aliim
235.(027,009). Al-’Aziizul-Hakiim
236.(027,011). Ghafuurur-Rahiim
237.(027,026). Rabbul ’Arsyil’Azhim
238.(027,030). Ar-RahmaanirRahiim
239.(027,040). Ghaniiyyun-Kariim
240.(027,078). Al-’Aziizul-’Aliim
241.(028,016). Ghafuurur-Rahiim
242.(028,068). Subhanallahiwata’alaa
243.(029,005). As-Samii’ul-’Aliim
244.(029,026). Al-’Aziizul-Hakiim
245.(029,042). Al-’Aziizul-Hakim
246.(029,060). As-Samii’ul-’Aliim
247.(030,005). Al-’Aziizur-Rahiim
248.(030,027). Al-’Aziizul-Hakiim
249.(030,054). Al-’Aliimul-Qodiir
250.(030,040). Subhanahuwata’aala
251.(031,009). ’Aziizul-Hakiim
252.(031,012). Ghaniiyyun-Hamiid
253.(031,016). Lathiifun-Khabiir
254.(031,026). Ghaniiyyul-Hamiid
255.(031,027). ’Aziizun-Hakiim
256.(031,028). Samii’um-Bashiir
257.(031,030). Al-’Aliiyyul-Kabiir
258.(031,034). ’Aliimun-Khabiir
259.(032,006). Al-’Aziizur-Rahiim
260.(033,001). ’Aliiman-Hakiimaa
261.(033,005). GhafuurarRahiimaa
262.(033,024). Ghafuurar-Rahiimaa
263.(033,025). Qowiiyyan-’Aziizaa
264.(033,034). Lathiifan-Khabiiraa
265.(033,050). Ghafuurar-Rahiimaa
266.(033,051). ’Aliiman-Haliimaa
267.(033,059). Ghafuurar-Rahiimaa
268.(033,073). Ghafuurar-Rahiimaa
269.(034,001). Hakiimul-Khabiir
270.(034,002). Rahiimul-Ghafuur
271.(034,006). Al-’Aziizil-Hamiid
272.(034,023). Al-’Aliiyyul-Kabiir
273.(034,026). Al-Fattaahul-’Aliim
274.(034,027). Al-’Aziizul-Hakiim
275.(034,050). Samii’un-Qoriib
276.(035,002). Al-’Aziizul-Hakiim
277.(035,015). Ghaniyyun Hamid
278.(035,028). ’Aziizul-Ghafuur
279.(035,030). Ghafuurun-Syakuur
280.(035,031). La-KhabiirunBashiir
281.(035,034). LaGhafuurunSyakuur
282.(035,041). Haliiman-Ghafuuraa
283.(035,044). ’Aliiman-Qodiiraa
284.(036,005). Al-’Aziizir-Rahiim
285.(036,038). Al-’Aziizil-’Aliim
286.(036,081). Al-Khollaaqul-’Aliim
287.(038,009). Al-’Aziizil-Wahh-hhaab
288.(038,065). Al-Waahidul-Qohh-hhar
289.(038,066). Al-’Aziizul-Ghoffaar
290.(039,001). Al-’Aziizul-Hakiim
291.(039,004). Al-Waahidul-Qohh-hhar
292.(039,005). Al-’Aziizul-Ghoffaar
293.(039,053). Ghafuurur-Rahiim
294.(039,067). Subhaanahu-wata’ala
295.(040,002). Al-’Aziizil-’Aliim
296.(040,008). Al-’Aziizul-Hakiim
297.(040,012). Al-’Aliiyyil-Kabiir
298.(040,016). Al-Waahidil-Qohh-hhaar
299.(040,017). Sarii’ul-Hisaab
300.(040,020). As-Samii’ul-Bashiir
301.(040,022). Qowiyyun-Syadiid
302.(040,042). Al-’Aziizil-Ghaffaar
303.(040,056). As-Samii’ul-Bashiir
304.(041,002). Ar-RahmaanirRahiim
305.(041,012). Al-’Aziizil-’Aliim
306.(041,032). Ghafuurin-Rahiim
307.(041,036). As-Samii’ul-’Aliim
308.(041,042). Hakiimin-Hamiid
309.(042,003). Al-’Aziizul-Hakiim
310.(042,004). Al-’Aliiyyul-’Azhiim
311.(042,005). Ghafuurur-Rahiim
312.(042,011). Samii’um-Bashiir
313.(042,019). Al-Qowiiyyul-’Aziiz
314.(042,023). Ghafuurun-Syakuur
315.(042,027). Khabiirum-Bashiir
316.(042,028). Al-Waliiyyul-Hamiid
317.(042,050). ’Aliimun-Qodiir
318.(042,051). ’Aliiyyun-Hakiim
319.(043,009). Al-’Aziizul-’Aliim
320.(043,084). Al-Hakiimul-’Aliim
321.(044,006). As-Samii’ul-’Aliim
322.(044,042). Al-’Aziizur-Rahiim
323.(045,002). Al-’Aziizul-Hakiim
324.(045,037). Al-’Aziizul-Hakiim
325.(046,002). Al-’Aziizil-Hakiim
326.(046,008). Ghafuurur-Rahiim
327.(048,004). ’Aliiman-Hakiimaa
328.(048,007). ’Aziizan-Hakiimaa
329.(048,014). Ghafuuran-Rahiimaa
330.(048,019). ’Aziizan-Hakiimaa
331.(049,001). Samii’un-’Aliim
332.(049,005). Ghafuurur-Rahiim
333.(049,008). ’Aliimun-Hakiim
334.(049,012). At-Tawwaabur-Rahiim
335.(049,013). ’Aliimun-Khabiir
336.(049,014). Ghafuurur-Rahiim
337.(051,030). Al-Hakiimul-’Aliim
338.(051,058). Dzul Quwwatil Matiin
339.(052,028). Al-Barrur-Rahiim
340.(054,042). ’Aziizin-Muqtadir
341.(054,055). Malikin Muqtadir
342.(055,027). dzul-Jalaali-wal-ikraam
343.(055,078). dzil-Jalaali-wal-ikraam
344.(057,001). Al-’Aziizil-Hakiim
345.(057,009). La-Ra-uufun-Rahiim
346.(057,024). Ghaniiyyul-Hamiid
347.(057,025). Qowiiyyun-’Aziiz
348.(057,028). Ghafuurur-Rahiim
349.(058,001). Samii’um-Bashiir
350.(058,002). La-’Afuuwwun-Ghafuur
351.(058,012). Ghafuurur-Rahiim
352.(058,021). Qowiiyyun-’Aziiz
353.(059,001). Al-’Aziizul-Hakiim
354.(059,010). Ra-uufun-Rahiim
355.(059,022). Ar-RahmaanirRahiim
356.(059,023). Malikul-Quddus
357.(059,023). As-Salamul-Mu’min
358.(059,023). Al-Muhaiminul-’Aziiz
359.(059,023). Al-JabbarulMutakabbir
360.(059,023). Al-’Aziizul-Jabbar
361.(059,024). Allaahul-Khooliq
362.(059,024). Baari’ulMushauwwir
363.(059,024). LahulAsma’ulHusna
364.(059,024). Al-’Aziizul-Hakiim
365.(060,005). Al-’Aziizul-Hakiim
366.(060,006). Ghaniiyyul-Hamiid
367.(060,007). Allaahu-Qodiir
368.(060,007). Ghafuurur-Rahiim
369.(060,010). ’Alimun-Hakiim
370.(060,012). Ghafuurur-Rahiim
371.(061,001). Al-’Aziizul-Hakiim
372.(062,001). Malikil-Quddus
373.(062,001). Al-’Aziizil-Hakiim
374.(062,003). Al-’Aziizul-Hakiim
375.(064,006). Ghaniiyyun-Hamiid
376.(064,014). Ghafuurur-Rahiim
377.(064,017). Syakuurun-Haliim
378.(064,018). Al-’Aziizul-Hakiim
379.(066,001). Ghafuurur-Rahiim
380.(066,002). Al-’Aliimul-Hakiim
381.(066,003). Al-’Aliimul-Khabiir
382.(067,002). Al-’Aziizul-Ghafuur
383.(067,014). Al-Lathiiful-Khabiir
384.(073,020). Ghafuurur-Rahiim
385.(076,030). ’Aliiman-Hakiima
386.(081,020). Dzil ‘Arsyi Makiin
387.(085,008). Al-’Aziizil-Hamiid
388.(085,014). Ghafuurul-Waduud
389.(085,015). Dzul-’Arsyil-Majiid
390.(112,001). Allahu-Ahad
391(112,002). Allahush-Shamad


Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini